Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

Чергова нарада директорів відділу освіти Свалявської РДА на передодні Дня працівника освіти відбулася у звичному режимі

Чергова нарада директорів відділу освіти Свалявської РДА на передодні Дня працівника освіти відбулася у звичному режимі

 

24 вересня 2020 року, на базі Свалявської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Свалявської районної ради Закарпатської області відбулася чергова нарада відділу освіти, на якій були присутні керівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Традиційно відкрила нараду та ознайомила присутніх із порядком денним начальник відділу освіти, кандидат педагогічних наук Едіта Василівна Грабар.

З питанням про стан організації освітнього процесу у ЗЗСО 2020-2021 навчальному році всіх присутніх ознайомила завідувач РМК Е.С. Приходько, зауваживши, що на виконання наказу відділу освіти Свалявської райдержадміністрації від 08.09.2020 року № 85 «Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році» з 09 вересня по 17 вересня 2020 року здійснено вивчення питання стану організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році та відвідано всі заклади загальної середньої освіти.

Одночасно завідувач наголосила, що організація освітнього процесу у 1-11-х класах закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688) (1-3 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною (з 1 по 11 класи), або для певного рівня освіти. Документ схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня. З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення діяльності за новим Державним стандартом у 2020/2021 н.р. освітні програми закладів освіти могла розроблятися на основі:

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм ( наказ МОН від08.10.2019 № 1272);

для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм ( наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);

для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011), типових освітніх програм ( наказ МОН від 20.04.2018 № 407);

для 5-9 класів – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 405;

для 10-11 класів – Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 408 ( у редакції наказу МОН від 28.11.2019 № 1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464).

Також Ельвіра Приходько наголосила на наступному:

 1. Типова освітня програма визначає:
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
 • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;
 • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

   До типової освітньої програми додано типові навчальні плани, що пропонує підхід до організації освітнього процесу

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за освітніми галузями.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом.

У навчальному плані освітньої програми закладу освіти конкретизується розподіл годин інваріантного та варіативного складників. У разі використання варіативної години на вивчення курсу за вибором до переліку навчальних програм, який є складником освітньої програми, додається програма цього курсу. Програма курсу за вибором повинна мати відповідний гриф і входити до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання.

Використання годин варіативного складника навчальних планів може йти на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантного складника, упровадження курсів за вибором, проведенням індивідуальних консультацій та групових занять. При розподілі варіативного складника навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

 Загальний обсяг навчального навантаження визначається у навчальному плані, очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслюються у навчальних програмах предметів/інтегрованих курсів (що є складниками освітньої програми). В освітній програмі закладу освіти навчальні програми предметів/інтегрованих курсів подаються переліком.

На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу вчитель складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостей учнів класу.

 1. Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.
 2. Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
 3. Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Режим роботи закладу загальної середньої освіти визначається закладом освіти на основі відповідних нормативно-правових актів.

Тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих класах – 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

Фактичне виконання навчальної програми фіксується у Класному журналі відповідно до Інструкції з ведення класного журналу:

 • 5-11(12) класів ЗЗСО, затверджена наказом МОН від 03.06.2006 № 496
 • 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02 09.2020 № 1096.

У Класному журналі запис назв навчальних предметів та інтегрованих курсів має відповідати назвам навчальних предметів та інтегрованих курсів, визначених навчальним планом закладу загальної середньої освіти.

Організація освітнього процесу у 2020/2021 н.р. реалізується також із врахуванням результатів PISA-2018,  в якому Україна брала участь вперше. Кожне дослідження PISA має провідну компетентність:

для PISA-2018 була читацька грамотність;

для PISA-2021 стане математична;

для PISA-2024 – природничо-наукова.

Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Наступне питання, яке розглядалося на нараді – атестація педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році. Завідувач районним методичним кабінетом Е.С. Приходько зауважила на дотриманні вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року № 1255/18550 та Змін  до Типового положення, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року № 14/20327, наказу  Міністерства освіти і науки України 08 серпня 2013 року № 1135 “Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року № 1417/23949, наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 17.09.2020 року № 66-к ”Про атестацію педагогічних працівників у 2021 році”, відділу освіти  райдержадміністрації  від 18.09.2020 № 66-к ”Про атестацію педагогічних працівників у 2021 році”.

 Ельвіра Степанівна наголосила на тому, що в роботі атестаційних комісій необхідно чітко дотримуватися вимог Типового положення про атестацію.  Головне – результативність роботи атестуючого.

Про план заходів з реформування системи шкільного харчування у закладах освіти всіх присутніх інформувала головний спеціаліст відділу освіти М. В. Дребітко, наголосивши, що у 24 закладах загальної середньої освіти району станом на сьогодні харчується 1174 учнів, з них 466 – учні пільгової категорії та 708 – учні, які харчуються за батьківську плату.

Організація харчування у закладах освіти здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2016 р. № 16 «Про внесення змін до Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції, з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»; Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; «Програми безоплатного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії громадян загальноосвітніх навчальних закладів на 2017-2020 роки»; Перспективного меню, калькуляційні картки якого розроблені відповідальними за харчування у закладах освіти відповідно до «Збірника рецептур страв для харчування школярів» (Київ: «Техніка», 1987 р.) та рецептурника страв за Євгеном Клопотенком.

Відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», на виконання розпорядження голови державної адміністрації 19.11.2019 р. № 262 «Про заходи щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти району», з метою створення належних умов для безпечного харчування дітей у закладах освіти, запобігання випадкам харчових отруєнь, зміцнення матеріально-технічної бази харчоблоків закладів дошкільної та загальної середньої освіти відділом освіти райдержадміністрації запроваджено та проведено низку заходів із дотримання принципів системи аналізу НАССР у закладах освіти району:

Усіх керівників закладів освіти забезпечено необхідною документацією щодо запровадження НАССР у навчальних закладах (Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР у редакції від 04.04.2018, накази Міністерства агарної політики та продовольства України 01.10.2012 № 590 «Вимоги щодо розробки та впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», від 08.08.2019 №446 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю у формі аудиту постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР»).

При відділі освіти створено робочі групи щодо впровадження НАССР у закладах дошкільної та загальної середньої освіти та затверджено наказом відділу освіти від 21.11.2019 № 201 «Про організацію якісного та безпечного харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти».

М.В. Дребітко розповіла що нею розроблено Пам’ятку із запровадження НАССР у закладах освіти для оцінки стану харчоблоків, їх належного матеріально-технічного забезпечення; інструкції програм-передумов щодо чистоти поверхонь, процедур прибирання виробничих, допоміжних, побутових приміщень та інших поверхонь; здоров’я та гігієни персоналу.

Питання щодо запровадження системи НАССР у закладах освіти району є на постійному контролі відділу освіти та неодноразово обговорено на обговорено на нарадах директорів.

Відповідно до наказу відділу освіти від 08.09.2020 № 85 «Про організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» комісія з перевірки організації освітнього процесу вивчила питання щодо дотримання вимог безпечності та якості харчових продуктів (НАССР).

Усі заклади освіти району зареєстрували свої потужності, що є першою вимогою Закону № 590 від 01.10.2012.

Відповідно до наказу відділу освіти від 21.11.2019 № 201 «Про організацію якісного та безпечного харчування у закладах дошкільної та загальної середньої освіти» створено робочі групи при закладі освіти та визначено функціональні обов’язки кожного із членів групи.

Розроблено та затверджено програми передумов НАССР:

 планування приміщень, стан приміщень – схема шкільної їдальні (п. 2.5, 2.6 розд. II Вимог).

 • безпечність обробки продуктів – документальне підтвердження (ґатунок, категорія, дата виготовлення, термін реалізації та умови зберігання);
 • чистота поверхонь – процедури прибирання та способи прибирання (дезінфікуючий засіб);
 • здоров’я та гігієна персоналу – періодичність та проведення медичних оглядів, а також посадових обов’язків працівників (проходження працівниками потужності медичних оглядів підтверджується наявністю особистих медичних книжок);
 • поводження з відходами виробництва;
 • контроль за шкідниками – заходи боротьби зі шкідниками, які не загрожують безпечності харчового продукту.
 • контроль якості продуктів – згідно сертифікатів якості продукції;
 • транспортування та зберігання продуктів – розмежування різних видів харчових продуктів;
 • маркування продуктів – строки зберігання (дата «Вжити до», дата виробництва, кінцева дата споживання);

Але у кількох закладах загальної середньої освіти (Керецьківська ЗОШ І-ІІІ ст., Березниківська ЗОШ І-ІІІ ст., Дусинська ЗОШ І-ІІІ ст., Росошанська ЗОШ І-ІІ ст., та Стройненська ЗОШ І-ІІ ст.,) значна увага приділяється методичним рекомендаціям щодо розроблення постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу НАССР, а не впровадженню у роботі харчоблоку.

Відділ освіти рекомендує цим закладам працювати над запровадженням вищезгаданих програм та принципів у роботі харчоблоку так як у інших закладах освіти керівники вже працюють над виявленням критичних точок НАССР та їх усуненням (Сасівська ЗОШ І-ІІ ст., Ганьковицька ЗОШ І-ІІ ст., Пасіцька ЗОШ І-ІІ ст., Свалявська ЗОШ І-ІІІ ст. №3).

Відповідно до ст. 20,21 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР у редакції від 04.04.2018, наказу Міністерства агарної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Вимоги щодо розробки та впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», операторів ринку зобов’язано розробити, ввести в дію та застосувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах НАССР. Оскільки, за не виконання обов’язку стосовно впровадження на потужностях зазначених процедур на оператора ринку накладатиметься штраф у розмірі тридцяти мінімальних заробітних плат, що передбачено ст. 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти» від 18.05.2017 №2042- VІІІ.

Методист РМК Н. В. Островка розповіла про тимчасовий порядок освітнього процесу в період адаптивного карантину, зауваживши на наступному.

Відповідно до Постанови  головного державного санітарного лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби» № 50 від 22.08.2020 року  та наказу служби у справах дітей облдержадміністрації № 68 від 02.09.2020 року  з метою недопущення загострення епідемічної ситуації та поширення коронавірусної хвороби  у закладах освіти Свалявського району комісією з ліквідації наслідків надзвичайної комісії було оглянуто школи з дотримання режиму роботи та правил в епідеміологічній ситуації. 

Членами комісії відмічено, що в усіх закладах проводиться температурний скринінг вчителів, але деякі заклади не вели журнали, в яких фіксується температурний скринінг (Свалявська гімназія, Стройненська ЗОШ І-ІІ ст.). Всі заклади освіти забезпечені антисептичними засобами, які заходяться на пункті входу у школу.

Керівники закладів освіти щодня інформують відділ освіти про епідеміологічну ситуацію в районі. Відповідно до повідомлень Свалявської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 та Сусківської ЗОШ І-ІІ ст. райдержадміністрація видала розпорядження щодо подальшої організації роботи вищезазначених закладів освіти.

Про відзначення Дня працівника освіти інформувала присутніх Н. І. Ладані, методист РМК. Незважаючи на те, що цей рік видався не легкий для освітян у зв’язку з карантинними обмеженнями, вони показали, що є професіоналами у своїй справі і здатні надавати якісні освітні послуги незалежно від обставин. Також розповіла, що цьогоріч святкування Дня працівника освіти проводитиметься з дотриманням карантинних вимог, а саме на подвір’ї біля районного будинку культури. На свято запрошені дирекції закладів освіти, вчителі, яких рекомендовано до нагородження за особливий внесок у галузі освіти району та вчителі пенсіонери. Для вчителів – пенсіонерів завдяки спонсорській підтримці, буде організовано Святковий обід у ресторанно-готельному комплексі «Затишок» та продуктові кошики. Святкування розпочнеться о 12.00 к.ч. 02.10.2020 року.

Щодо питання про дотримання законодавства учасниками освітнього процесу присутніх інформувала юрист відділу освіти Т. І. Токар. Вона наголосила на обмеженнях щодо спільної роботи близьких осіб, які встановлено відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про запобігання корупції» (Закон № 1700-VII) (далі – Закон).

Встановлення зазначеного обмеження зумовлено усвідомленням того, що в суспільстві не повинно бути жодних сумнівів у порядності (доброчесності) особи, уповноваженої на виконання функції держави. У процесі прийняття рішень, вчинення дій чи бездіяльності цієї особи мають бути виключеними будь-які приватні інтереси, зокрема непотизм, тобто сприяння близьким особам.

Частиною першою статті 27 Закону визначено, що особи, зазначені у підпунктах “а”, “в”-“з” пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах “а”, “в”-“з” пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:

 1. народних засідателів і присяжних;
 2. близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв'язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;
 3. осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

Необхідно мати на увазі, що зазначене обмеження по суті складається з двох окремих заборон: мати в підпорядкуванні близьких осіб або бути їм безпосередньо підпорядкованим.

Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки (Лист Міністерства юстиції України від 26.08.2014 р. № 13215-0-33-14/11).

У статті 1 Закону докладно визначено зміст понять «пряме підпорядкування» та «близькі особи».

Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням (у попередній редакції Закону України “Про засади запобігання та протидії корупції” використовувався термін “безпосереднє підпорядкування”).

Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб'єкта.

Уникненню порушень вказаного обмеження сприяє:

по-перше, чітке усвідомлення посадовими особами його змісту та можливих негативних наслідків;

по-друге, виконання особами, які претендують на зайняття посад, зазначених у згаданих підпунктах “а”, “в”-“з” пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, обов'язку повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб;

Частиною другою статті 27 Закону чітко визначено алгоритм дій у випадку, коли все ж відносини безпосереднього підпорядкування виникли, а саме:

добровільне виконання особами, які вже призначені на посади, а також близькими їм особами обов'язку вжити в п'ятнадцятиденний строк заходів щодо усунення обставин, що порушують вимоги частини першої 27 статті Закону;

виконання обов'язку посадовими особами відповідного рівня щодо прийняття організаційно-кадрових рішень у місячний строк з моменту виникнення обставин стосовно осіб або близьких їм осіб, якими впродовж встановленого терміну добровільно не усунуто ці обставини, переведення їх в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення – звільнення із займаної посади особи, яка перебуває у підпорядкуванні.

Відповідна підстава звільнення окремо передбачена в Кодексі законів про працю України (пункт 4 частини першої статті 41), а також окремих законах, якими врегульована діяльність органів чи служб.

Статистика корупційних правопорушень застерігає, що обмеження спільної роботи близьких осіб тісно пов'язане з обмеженням щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22 зазначеного Закону), а також обов'язком осіб, уповноважених на виконання функцій держави, вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів (стаття 28 зазначеного Закону).

З цього питання Міністерством юстиції України розповсюджено Лист від 25.06.2015 р. № 16305-0-26-15/11 “Щодо надання роз'яснень положень антикорупційного законодавства” та повідомлено про таке.

Відповідно до положень частини першої статті 27 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон № 1700-VII) (далі – Закон) обмеження щодо спільної роботи близьких осіб в умовах прямого підпорядкування поширюються лише на осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів), які відповідно не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

При цьому відсутність відносин прямого підпорядкування між особами, які працюють на одному підприємстві, в установі, організації, не спростовує виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів при здійсненні ними службових обов'язків.

Визначення термінів “потенційний конфлікт інтересів”, “реальний конфлікт інтересів”, “приватний інтерес” наведено у частині першій статті 1 Закону (Закон № 1700^11).

Відповідно до частини першої статті 28 Закону (Закон № 1700-УП), зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані, з-поміж іншого, вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а також не вчиняти дій та не ухвалювати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

Статтею 29 Закону (Закон № 1700-VII) визначені заходи як зовнішнього, так і самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

Ситуація, коли близькі особи перебувають у відносинах прямого підпорядкування і при цьому підпорядкована особа працює у сільській або гірській місцевості, а керівник працює у місті, потребує врегулювання, оскільки має місце порушення обмеження з боку особи, яка є керівником.

Ситуація конфлікту інтересу може мати місце у випадку обрання однієї з близьких осіб на виборну керівну посаду, в той час як інша близька особа вже працює на іншій невиборній посаді в цьому ж органі та у зв'язку з фактом обрання опиняється в умовах безпосереднього підпорядкування близькій особі.

Збороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

Також Тетяна Токар звернула увагу, що у зв’язку із місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, дотримуватися Закону України «Про освіту» (далі Закон), який регламентує особливості відносин між закладами освіти і політичними партіями. Зокрема, у ст.31 Закону зазначено, що політичні партії не мають права втручатися у освітню діяльність закладів освіти. У закладах освіти забороняється створення осередків політичних партій та формування будь-яких політичних об’єднань. Керівнику закладу освіти забороняється залучати працівників закладу та здобувачів освіти до участі у заходах, організованих політичними партіями. Також забороняється працівникам освіти під час виконання своїх функціональних обов’язків розповсюджувати передвиборчі агітаційні реклами та плакати.

Насамкінець начальник відділу освіти Едіта Грабар подякувала всім за плідну роботу та співпрацю з відділом освіти, професіоналізм, терпіння, за любов до обраної справи і привітала з наступаючими Днем учителя всіх працівників освіти району. Також головна освітянка району повідомила керівникам приємну новину про те, що всі освітяни з нагоди дня їх професійного свята отримають премії, за сприяння голови Свалявської РДА Романа Тарабія, у розмірі посадового окладу, а вчителі, які підготували призерів обласних конкурсів та олімпіад – подвійну премію. І все це завдяки вмілому веденні бухгалтерії відділу освіти.

 

Методист РМК

  Надія Чубар« повернутися до списку новин