Відділ освіти Свалявської районної державної адміністрації Закарпатської області

ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ-СУМІСНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

ОПЛАТА ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ-сумісників ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

 

На сьогодні існує велика кількість запитань щодо оплати праці працівників, які працюють за сумісництвом як в одному, так і кількох закладах та установах освіти, а також збереження за ними заробітної плати на час оголошеного Кабінетом Міністрів України карантину.

Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється Кодексом законів про працю України, Постановою Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 03.04.1993 р. № 245 та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43.

Статтею 1 Кодексу законів про працю України встановлено, що Кодекс регулює трудові відносини всіх працівників.

Статтею 2-1 Кодексу забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав і можливостей.

Статтею 3 Кодексу передбачено, що законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності.

Статтею 21 Кодексу встановлено, що працівник має правореалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях.

Стаття 102-1 Кодексу передбачає, що працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України.

Особливості трудових відносин сумісників передбачено статтею 43-1 Кодексу, які полягають лише у тому, що розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається у випадках звільнення з суміщуваної роботи у зв’язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв’язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством.

Певні відмінності між основними працівникам та сумісниками передбачено у статті 209 Кодексу стосовно скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати для тих, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах, а саме зазначеним працівникам за час звільнення від роботи виплачується 50 % середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

Згідно зі статтею 217 Кодексу на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу) за працівниками зберігається середня заробітна плата лише за основним місцем роботи.

Норми всіх інших статей Кодексу не мають відмінностей між працівниками, які працюють на одному підприємстві, в установі чи організації, та працівниками, які працюють на кількох підприємствах, в установах, організаціях.

Тому у випадках, коли працівники виконують роботу у закладах та установах освіти, використовуючи будь-які її форми під час оголошеного карантину, оплата такої праці провадиться на загальних підставах.

Згідно з п. 5 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу.

Водночас відповідно до п. 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т.ч. педучилища (крім вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Згідно з п. 73 Інструкції № 102 погодинна оплата праці педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин педагогічних працівників, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому пунктом 68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією.

При цьому варто звернути увагу на те, що п. 5.2.1, 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки не містять жодних обмежень чи винятків щодо організації роботи чи оплати праці осіб, що працюють за сумісництвом.

Пунктом 5.2.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки передбачено, що періоди, впродовж яких у закладах освіти не здійснюється навчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, незалежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників. У зазначений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної, наукової робіт відповідно до наказу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Пунктом 8.3.3 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки сторони рекомендують керівникам установ та закладів освіти забезпечити оплату простою працівникам, включаючи непедагогічних, не з їх вини в розмірі середньої заробітної плати, але не менше тарифної ставки (посадового окладу).

Оплата праці педагогічних працівників (учителів, вихователів, включаючи вихователів груп продовженого дня, музичних керівників, викладачів, інших педагогічних працівників) у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), забезпечується із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства. Пунктом 4.13 Угоди між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України на 2017-2020 роки також передбачено оплату праці працівників закладів освіти у разі, коли в окремі дні заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії, метеорологічні умови тощо), виходячи із розрахунку заробітної плати, визначеної при тарифікації, з дотриманням при цьому вимог чинного законодавства.

Таким чином, педагогічні працівники, які працюють у закладах освіти за сумісництвом, під час карантину виконують організаційно-методичну, організаційно-педагогічну та інші види робіт. За цей час таким працівникам має нараховуватися заробітна плата, виходячи із розрахунку заробітної плати, визначеної при тарифікації.

Окрім сумісництва, в закладах освіти поширеним є також залучення працівників підприємств, установ організацій до викладацької роботи з погодинною оплатою праці. Так, Переліком робіт, які не є сумісництвом, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43, передбачено, що усі працівники, крім основної роботи та роботи за сумісництвом, мають право виконувати роботи, які відповідно до чинного законодавства не є сумісництвом. Зокрема, пунктом 3 Переліку № 43 передбачена педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більше як 240 годин на рік. Тому якщо викладацька діяльність у закладі освіти виконується працівниками інших установ і організацій (наприклад, працівниками управлінь освіти) впродовж їх основного робочого часу з погодинною оплатою праці, в період карантину таким працівникам оплата за години педагогічного навантаження, не виконані у зв’язку з карантином, не здійснюється.

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до частини першої статті 113 КЗпП, де в частині першій передбачено оплату простою не з вини працівника, в тому числі у зв’язку карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, у розмірі не менше 2/3 посадового окладу (ставки заробітної плати).

Але при цьому Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки Українина 2016-2020 роки, зареєстрованою в Міністерстві соціальної політики за № 16 від 01.06.2018, у пункті 8.3.3 конкретизовано, а саме в розмірі середньої заробітної плати і не менше тарифної ставки (посадового окладу) всім працівникам, включаючи непедагогічних.

У листах МОН від 17 березня 2020 року № 1/9-162 та від 13 березня 2020 року № 1/9-161 про сумісників не згадували. І згадували ту ж ст. 113 КЗпП для усіх працівників закладів освіти і науки в умовах карантину. Одночасно було зазначено, що оплата праці усім працівникам (педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам) закладів і установ освіти, навчання у яких призупинено на період карантину, здійснюють у розмірі середньої зарплати, а тих педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюють за тарифікацією, із розрахунку зарплати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

Про аналогічні гарантії для всіх працівників, а не лише для тих, хто працює за основним місцем роботи, йдеться і у листі МОН та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 1/9-162, 02-5/202.

Надія Чубар,

головний спеціаліст відділу освіти

 « повернутися до списку новин